portál o slovenskom dizajne
uzávierka podávania výstavných projektov
25 Jun 2014
kde
Bratislava
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Podávanie výstavných projektov | VÝZVA

Slovenské centrum dizajnu ponúka možnosť prezentácie výstavného projektu vo Výstavno-informačnom bode Slovenského centra dizajnu - Satelit v termíne 9.7. – 31.8.2014. 

Výzva sa vzťahuje len na profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn), môžu byť aj zo zahraničia, vítané sú projekty s viaczdrojovým financovaním a  predložený projekt by nemal byť autorskou výstavou.

K zaslaným projektom treba pripojiť popis projektu,  životopis  a požiadavky na technické zabezpečenie plus portfólio alebo obrazovú dokumentáciu predkladaného projektu.

Slovenské centrum dizajnu poskytne výstavný priestor SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave a technické vybavenie v rámci možností SCD. Taktiež prezentácia projetku prostredníctvom rozsiahlej databázy kontaktov a webovej stránky www.scd.sk, oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania a  stráženie výstavného priestoru po dobu trvania výstavy. V prípade prijatia viacerých projektov si Slovenské centrum dizajnu vyhradzuje právo výberu.

Projekty zasielajte e-mailom na adresu:
satelit@sdc.sk

blog comments powered by Disqus