portál o slovenskom dizajne
uzávierka podávania výstavných projektov
30 Sep 2014
kde
Bratislava
Jakubovo námestie 12, P.O.BOX 131
814 99 Bratislava
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2015

Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdia a školy k predkladaniu výstavných projektov do Výstavného a informačného bodu SATELIT na rok 2015. 

SATELIT je výstavný priestor určený 
na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projetky prezentujúce tvorbu viacerých dizajnérov či štúdií pred monografickými výstavami a projekty viaczdrojového financovania. Výzva je otvorená i pre študentské projekty. Víťazné projekty vybrané odbornou komisiou budú zaradené do výstavného plánu SATELITU na rok 2015.

Výzva sa vzťahuje len na profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním 
na dizajn), môžu byť aj zo zahraničia. Uprednostňované budú projekty s viaczdrojovým financovaním. K projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok.

K zaslaným projektom treba pripojiť popis projektu, životopis, požiadavky na technické zabezpečenie a portfólio alebo obrazovú dokumentáciu predkladaného projektu.

Slovenské centrum dizajnu poskytne výstavný priestor SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave a technické vybavenie v rámci možností SCD. Propagáciu projetku prostredníctvom rozsiahlej databázy kontaktov a webovej stránky www.scd.sk. Oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania a stráženie výstavného priestoru po dobu trvania výstavy.

Projekty zasielajte poštou na adresu: 
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo námestie 12
P.O.BOX 131,
814 99 Bratislava

alebo emailom: 
satelit@sdc.sk

Termín uzávierky zasielania projektov: 30. september 2014 (rozhoduje pečiatka pošty). O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do štyroch týždňov od zasadnutia komisie.

blog comments powered by Disqus