portál o slovenskom dizajne
Valéria Gašparová

http://valeriagasparova.net/

Lokalizované experimenty

Projekt je koncipovaný  v kontexte urbánnych stratégií pre mesto s cieľom prepojiť výskum lokality s vlastným testovaním postupov pri vytváraní alternatívnych riešení foriem na základe špecifických dát vyplývajúcich z konkrétneho prostredia. Východiskom pre projekt  je urbanistická teória sietí. Na základe analýz existujúcich uzlov a ich spojníc je generovaním nových priestorových spojení vytvorený návrh reorganizácie priestoru.Počiatočné analýzy vo vybranej lokalite vychádzajú z teoretickej práce Gabriela Dupuyho o sieťovom urbanizme, z ktorej sú vybrané tri kritéria charakterizujúce urbánne siete :  topologické kinetické a adaptívne. Prvotné analýzy vizualizujú zly a ich spojnice v troch úrovniach: architektonické uzly-dopravné uzly-programové uzly a ich spojnice.Súćasťou tejto analýzy je identifikácia "centier fragmentovania územia "  a zároveň aj možnýchsmerov budúceho rastu urbánnej siete.