portál o slovenskom dizajne

Pomaturitné štúdium v Košiciach

Pomaturitné štúdium v Košiciach

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach od septembra 2010 otvára pomaturitné štúdium v odboreDIZAJN v študijných zameraniach: grafický a priestorový dizajn; a fotografický dizajn.

Organizácia a obsah štúdia
Denné 2 - ročné pomaturitné štúdium je určené pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl ukončených maturitnou skúškou, teda pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním.
Je to kvalifikačné štúdium, zamerané na získanie novej odbornej kvalifikácie v inom študijnom odbore, než v ktorom študujúci vykonal maturitnú skúšku. Trvá dva roky a ukončuje sa odbornou zložkou maturitnej skúšky, tzv. druhá maturita. Učebný plán je zostavený z odborných predmetov a cudzieho jazyka (anglický jazyk). Výučba prebieha v skupinách, 33 - 35 hodín týždenne. Cca 50 % vyučovacích predmetov je voliteľných. študenti sa tak spolupodieľajú na tvorbe svojho učebného plánu. Ťažisko výučby prebieha prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, čo si vyžaduje od študentov pred nástupom na štúdium vybavenie notebookom a doporučeným softvérom. 


Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného zamerania grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu alebo v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických a grafických štúdiách alebo reklamných agentúrach.
Absolvent študijného zamerania fotografický dizajn je pripravený uplatniť sa vo fotografických ateliéroch, v grafických a reklamných agentúrach, vo filmových štúdiách a televíziách.
Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti dizajnu. 

Prijímacia talentová skúška
Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája 2010. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2010.
Prijímacia talentová skúška pozostáva z výtvarných úloh. Pri celkovom hodnotení sa zohľadňujú výsledky dosiahnuté na maturitnej skúške. Skúška prebieha 1 deň a je rovnaká pre obidve odborné zamerania.
1. termín prijímacej skúšky: 24. jún 2010
2. termín prijímacej skúšky: 19. august 2010 (pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole) 

Viac informácií na stránke školy www.suvke.sk, prípradne na marketing@suvke.sk.

blog comments powered by Disqus